Məhsula Baxış

                     

                                                         

                                             

 

AZOT Total (N)20,00 %

N Amoniak

N Uréa

14,60 %

5,40 %

 Fósforo Pentoksid Total (P2O5)8,00 %
Suda həll olunan  y neytral amonium sitrat - suda həll olunan

8,00 %

8,00 %

Kalium Oksid - suda həll olunan (K2O)8,00%
Kükürd Trioksid (SO3)36,00%